All
Journals
Books
Conference papers
EDT
当前检索条件:
文献来源: studia z polityki publicznej>
Chosen 0 clear Export
Related Rank Time Rank
All 214 Result
  • 8
PerPage  
Journal
Abstract: Celem opracowania jest przegląd źródeł w obszarze zjawiska znikania zawodów. Sformułowano hipotezę wyjściową, zgodnie z którą przyczyną wypierania zawodów są nowe technologie oraz zastosowania sztucznej inteligencji. Wykazanie tej tezy czyni zasadnym sformułowanie hipotezy o możliwości identyfikacji konsekwencji i zagrożeń zjawiska ginących zawodów na polskim rynku pracy. Zastosowano metodę krytycznej analizy literatury, której wnioski pozwoliły na wykazanie obu hipotez.Keywords: ginące zawody;rynek pracy;opodatkowanie maszyn;automatyzacja;pandemia
CollectText Link
Journal
Abstract: W artykule ukazano koncepcję planowania strategicznego zaadaptowaną do realiów pomocy społecznej i starano się dowieść, że koncepcja ta znacząco wpływa na rozwój badań nad lokalnymi problemami społecznymi, jakie prowadzi się w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Ta coraz bardziej znacząca aktywność, dotycząca głównie diagnozowania i prognozowania, wpływa zarówno na wyodrębnianie się nowych zadań pomocy społecznej, a w konsekwencji nowych elementów jej struktur organizacyjnych, które nKeywords: diagnozowanie społeczne;problemy społeczne;polityka społeczna;zarządzanie strategiczne
CollectText Link
Journal
Abstract: Celem artykułu jest naukowa refleksja nad potrzebą uwzględnienia kwestii rozwoju nowych technologii we współczesnej polityce społecznej w Polsce. Artykuł koncentruje się na omówieniu trzech wybranych obszarów polityki społecznej, na które szczególnie intensywnie oddziałują zmiany technologiczne: polityce rynku pracy, obszarze edukacji oraz usług opiekuńczych z uwzględnieniem elementów polityki senioralnej. Publikacja inicjuje dyskusję nad aktualnymi wyzwaniami i dylematami stojącymi przed polskąKeywords: nowe technologie;polityka społeczna;rynek pracy;edukacja;teleopieka;pandemia COVID-19
CollectText Link
Journal
Abstract: Problematyka artykułu ma wyraźny związek z pandemią COVID-19 i jej negatywnym wpływem na partycypację. W 2020 r. pandemia i związany z nią lockdown czasowo przerwały deliberację w procesach budżetowych w ponad stu polskich miastach. Jednak zarazem w ogólnym pejzażu oraz w kształcie topografii budżetowania obywatelskiego w Polsce wiele się nie zmieniło. Nadal jest to teren dla deliberacji niełatwy, choć jest ona możliwa. Autorzy artykułu podjęli próbę przybliżenia skutków oddziaływania tych elemeKeywords: budżet obywatelski;partycypacja;deliberacja;jednostki pomocnicze gminy;samorząd terytorialny;głosowanie
CollectText Link
Journal
Abstract: Sektor ekonomii społecznej to istotny obszar realizacji polityki publicznej w zakresie pomocy społecznej i rynku pracy. Podmioty ekonomii społecznej mają do dyspozycji instrumenty publicznego wsparcia finansowego, w tym zwrotnego, umożliwiające im rozwój i realizację celów gospodarczych i społecznych. W okresie pandemii COVID-19 otrzymały nowe instrumenty wspierające o wyjątkowym charakterze na tle dotychczasowych rozwiązań. Istotnym zagadnieniem jest elastyczność reagowania polityki publicznej Keywords: ekonomia społeczna;finansowe instrumenty zwrotne;COVID-19;integracja społeczna
CollectText Link
Journal
Research Article
Abstract: The approach to identifying practical problems is in the interaction between the United Kingdom (UK) and the European Union (EU), the consequences of the UK's withdrawal from the EU, and ways to overcome them by coordinating national institutes' activities in the UK and the EU. The specific research results that characterize the novelty of the study are as follows: it was found that the UK's withdrawal from the EU is a specific form of manifestation of the global tendency to revive elements of iKeywords: Brexit;United Kingdom;European Union;GDP;COVID-19;integration
CollectText Link
Journal
Research Article
Abstract: Artykuł przedstawia analizę oddziaływania wybranych instytucji zarządzania budżetowego na skłonność i zdolność jednostek sektora publicznego do tworzenia, wdrażania i upowszechniania innowacji w produkcji publicznej. Pozytywnie na innowacyjność oddziałują m.in. numeryczne reguły budżetowe, odgórny i skoncentrowany budżetowy proces decyzyjny, średniookresowe ramy budżetowe i programowy podział budżetu. Analiza stanowi podstawę oceny systemu zarządzania budżetowego w podsektorze rządowym w Polsce,Keywords: zarządzanie publiczne;zarządzanie budżetowe;proces budżetowy;innowacyjność sektora pubicznego
CollectText Link
Journal
Research Article
Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie roli organizacji pozarządowych w procesie integracji migrantów w Polsce. Egzemplifikacją teoretycznych rozważań jest analiza działań podejmowanych przez lokalną organizację pozarządową wobec migrantów w Łomży. Artykuł powstał na podstawie analizy desk research oraz badań terenowych, w których posłużono się techniką indywidualnych wywiadów pogłębionych prowadzonych z przedstawicielami władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych. Analiza działań organizacji poKeywords: integracja;migranci;uchodźcy;organizacja pozarządowa;Łomża
CollectText Link
Journal
Research Article
Nowak Maciej J.;Lozynskyy Roman M.;Pantyley Viktoriya;
Public Policy StudiesVolume 8, Issue 3, 2021, PP 11-27
Abstract: The article aims to compare the local tools of Ukrainian and Polish spatial policy. It includes legal solutions (with a particular emphasis on the basics of development restrictions) and problems related to their application diagnosed in the literature on the subject. Based on the analysis of the spatial management systems of both countries, the similarities and differences were determined, referring them to the international discussion and suggesting directions for further research (on the spatKeywords: spatial management systems;local spatial development plans;comparisons
CollectText Link
Journal
Research Article
Abstract: Artykuł jest recenzją książki Sztuka rozumienia. Poszukiwania filozofii archaicznej (2019) autorstwa Jerzego Oniszczuka. Autor recenzji omawia zawartość książki, komentuje wyniki przeprowadzonych analiz oraz sposób ich prezentacji.Keywords: filozofia polityki;filozofia prawa
CollectText Link
Journal
Research Article
Abstract: W artykule przedstawiono zagadnienia związane z występowaniem ryzyka politycznego w samorządzie lokalnym w Polsce. Podjęto próbę zidentyfikowania możliwości wystąpienia politycznego cyklu budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych została przeprowadzona analiza empiryczna finansów samorządowych z uwzględnieniem poziomu zadłużenia, wydatków majątkowych, a także wyniku budżetu. Prezentowane rezultaty badań obejmują wszystkie kategorie jednosteKeywords: ryzyko polityczne;dług lokalny;finanse samorządu terytorialnego
CollectText Link
Journal
Research Article
Abstract: Obostrzenia związane z pandemią COVID-19 ograniczyły funkcjonowanie całego społeczeństwa. Dla organizacji zajmujących się aktywizacją społeczną, np. osób starszych, oznaczało to wstrzymanie dotychczasowych działań. Czy możliwe było zatem dalsze aktywizowanie osób starszych? Celem badania jest zidentyfikowanie sposobów, w jaki wybrane organizacje w Polsce próbowały poradzić sobie z tą sytuacją za pośrednictwem swoich stron na portalu społecznościowym Facebook. Analizie poddano posty pochodzące z Keywords: pandemia COVID-19;Facebook;media społecznościowe;polityka senioralna;partycypacja
CollectText Link
Journal
Research Article
Abstract: This article shows that how we look at political rent and rent-seeking depends on our position on state interference in the economy and which theory of regulation we are familiar with. Although the theory of rent-seeking is in accordance with the paradigm of the private interest (economic) theories of regulation, the researcher also needs an insight based on the public interest theories of regulation if he wants to judge the impact of rent-seeking and the creation of political rent on social welKeywords: rent-seeking;rent;predatory state;state capitalism;state capture;regulation
CollectText Link
Journal
Research Article
Abstract: Celem artykułu jest określenie wpływu wywieranego przez orzecznictwo sądów administracyjnych na praktykę planistyczną w zakresie ochrony ładu przestrzennego. Zweryfikowano ten wpływ z perspektywy dwóch kluczowych stosowanych w praktyce (przez sądy, organy jednostek samorządu terytorialnego, uczestników gry o przestrzeń) systemów informacji prawnej: LEX i Legalis. To właśnie tezy orzecznicze zawarte w wymienionych systemach stanowią podstawę dla wyrażanych w kolejnych sprawach ocen oraz formułowaKeywords: polityka przestrzenna;ład przestrzenny;prawo własności;orzecznictwo
CollectText Link
Journal
Research Article
Abstract: Artykuł jest recenzją książki Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi (2020) pod redakcją Adama Mrozowickiego i Jana Czarzastego. Autor omawia zawartość książki oraz komentuje wyniki badania i sposób ich przedstawienia.Keywords: atypowe zatrudnienie;badania biograficzne;prekarność;prekaryjność
CollectText Link
Journal
Research Article
Klimczuk Andrzej;Szatur Jaworska Barbara;Kubicki Paweł;Niezabitowski Marek;Majer Ryszard;Cieśla Agnieszka;Rudnicka Marzena;
Studia z Polityki PublicznejVolume 5, Issue 4, 2021, PP 97-143
Abstract: Poniższa dyskusja odbyła się we wrześniu 2018 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Skupiła zarówno badaczy problematyki polityki senioralnej, ekspertów, analityków. Dyskusję moderował i zaplanował Andrzej Klimczuk, związany z SGH, natomiast zaproszenie do dyskusji przyjęli: Barbara Szatur-Jaworska, polityk społeczny i gerontolog z Uniwersytetu Warszawskiego, Paweł Kubicki, ekonomista, SGH, Marek Niezabitowski, socjolog z Politechniki Śląskiej, Ryszard Majer, polityk społeczny, Agnieszka CieślKeywords: cykl projektowania i współprojektowania polityki;polityka publiczna wobec starzenia się;polityka senioralna;polityka starzenia się;polityka wobec ludzi starszych;polityka wobec starości;programowanie polityki;upolitycznienie starzenia się
CollectText Link
Journal
Research Article
Abstract: Ocena wdrażania polityki ekologicznej w Chinach dokonywana jest zazwyczaj w kontekście implementacji prawa ochrony środowiska. Autor proponuje odmienne podejście, zakładając, że efekty polityki uzależnione są nie tylko od takich czy innych prerogatyw na poszczególnych poziomach zarządzania, ale także od wzajemnej interakcji poszczególnych aktorów. Artykuł wskazuje, w jakim stopniu władza centralna jest w stanie definiować cele polityki, wraz z adekwatnym systemem nadzoru wdrażania, jaka jest perKeywords: polityka publiczna;ochrona środowiska;polityka ochrony środowiska;implementacja;Chiny;multilevel governance
CollectText Link
Journal
Research Article
Abstract: W ostatnich latach pojęcie koprodukcji wiedzy zyskuje na znaczeniu. Wyrażenie to pozostaje jednak niejasne, podobnie jak jego związek z nurtem tworzenia polityki publicznej opartego na dowodach naukowych (evidence-based policy). Niniejszy artykuł, mający charakter przeglądowy, ma na celu przedstawienie, w jaki sposób, w wybranych publikacjach ważnych z punktu widzenia debaty naukowej na ten temat, rozumiana jest koprodukcja wiedzy. W tym - jak przedstawiane są role podmiotów uczestniczących w prKeywords: koprodukcja;kokreacja;polityka publiczna;evidence-based policy
CollectText Link
Journal
Research Article
Abstract: Skuteczna regulacja rynku finansowego jest kluczowa dla jego innowacyjności i przyszłej pozycji firm FinTech w branży usług finansowych. Przed globalnym kryzysem finansowym innowacje finansowe były postrzegane bardzo pozytywnie, co doprowadziło do deregulacji wielu rynków usług finansowych. W czasie kryzysu nastawienie regulatorów zmieniło się diametralnie. Szybkie zmiany technologiczne pobudziły rozwój firm z branży technologii finansowych (FinTech). FinTech i inni dostawcy usług finansowych otKeywords: FinTech;TechReg;piaskownice regulacyjne;centra innowacyjności;usługi finansowe
CollectText Link
Journal
Research Article
Abstract: The main aim of this paper is to present the impact which the Government Program for Social Participation of Senior Citizens (in Polish: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych; ASOS) for the years 2014-2020 had on the social activation of the elderly in Poland, based on a case study of one project. The first part of the article presents a justification for research concerning the activation of the elderly in Poland. Next, the paper discusses the main objective of ASOS, as Keywords: active aging;senior policy;impact evaluation
CollectText Link
Journal
Research Article
Abstract: The article examines how the perception of gender identities of tenants and owners was constructed in normalizing discourses regarding re-privatization/property restitution in Warsaw in 2004-2016. As a theoretical approach, it applies the feminist post-structuralist perspective developed by Sophie Watson (2000a). The data were collected with discourse analysis, as proposed by Judith Baxter (2008a). The article identifies two discourses pertaining to re-privatization/property restitution in WarsaKeywords: municipal housing;social actors;re-privatization/property restitution;tenants;owners
CollectText Link
Journal
Research Article
Abstract: The year 1999 marked the beginning of reforms in social insurance in Poland. Changes which were implemented then regarded mainly retirement insurance. Until the reform was introduced, the retirement insurance had operated under a pay-as-you-go system. However, political changes in Poland, as well as adverse demographic trends, led to ineffective functioning of the existing system of financing liabilities arising from retirement insurance. It was necessary to introduce changes that, above all, woKeywords: insurance;retirement insurance;public pensions
CollectText Link
Journal
Research Article
Abstract: Partycypacja obywatelska staje się ważnym elementem praktyki samorządowej w Polsce. Jednym z narzędzi wspierających proces angażowania mieszkańców w sprawy samorządowe jest budżet obywatelski. Jego zasadnicze znaczenie polega na zapewnieniu mieszkańcom jednostek samorządowych możliwości decydowania o przeznaczeniu części wydatków budżetowych, w szczególności dotyczących inwestycji o charakterze infrastrukturalnym. Budżet partycypacyjny to jedna z najskuteczniejszych praktyk obywatelskich mającycKeywords: budżet obywatelski;partycypacja społeczna;polityka samorządowa;finanse miast
CollectText Link
Journal
Research Article
Modrzejewska Leśniewska Joanna;
Public Policy StudiesVolume 7, Issue 4, 2020, PP 9-30
Abstract: For many decades Iran was a destination of economic immigration for Afghans. There, they could earn money to provide for their families at home. Since the Soviet intervention in Afghanistan in 1979, Iran also became a place of refuge for some 3 million Afghans. Their situation was changing according to the changes in the internal and international position of Iran. Sometimes the Iranian authorities were sympathetic; other times they were fiercely unsympathetic and keen to remove the Afghan "guesKeywords: Afghanistan;Iran;migration
CollectText Link
Journal
Research Article
Abstract: The aim of this paper is to analyze the dimension of the humanitarian crisis of Venezuela, with a particular emphasis on the importance of regional migration problems and the involvement of the international community. The article consists of an introduction that focuses on the background of the current migration crisis, especially in terms of substantive and methodological assumptions and the theoretical perspective. Then, the article focuses on analyzing two major research areas: a) the main sKeywords: Venezuelan humanitarian crisis;Nicolas Maduro;Hugo Chavez;Venezuelan refugee crisis;international relations in Latin America
CollectText Link
Journal
Research Article
Abstract: Since the refugee crisis of 2015, the European Union's institutions and EU Member States' governments have strengthened policies to manage better migration flows and protect the EU's external borders. In the external dimension, the Union implemented a wide variety of economic, political, and deterrence measures to regain control over migratory flows. Although development cooperation was declared one of the important tools for addressing root causes of migration, the externalization of migration Keywords: migration;development aid;European Union;crisis;borders
CollectText Link
Journal
Research Article
Abstract: Liberal states simultaneously pursue policies of encouraging and controlling (un)desired immigration. Forces of representative democracy, nationhood, constitutionalism, and capitalism - each call for a distinct migration strategy. Previous research focusing on attitudes towards migration used quantitative methods examining values and perceptions that influence people's opinions. Still, it did not explore the diversity and complexity of sentiments. This paper aims to provide a more nuanced perspeKeywords: Brexit;migration;public opinion;UK;Twitter
CollectText Link
Journal
Research Article
Abstract: This article addresses the foreign policy strategies of the European Union (EU) after the 2015 refugee crisis. It investigates to what extent the EU migration policy is part of the European foreign policy. The paper outlines that the migration policy was not prepared for collective action failure at the domestic level, and, in order to overcome it, it is transferred to the external dimension of the EU. It argues that migration, previously considered being part of the state's domestic affairs, trKeywords: EU migration policy;refugee crisis;migration;EU external dimension;foreignization
CollectText Link
Journal
Research Article
Abstract: The aim of the article is to compare two emergency migration legislation adopted in Italy and Portugal. The article attempts to prove the link between integration and law, analyzing the different approaches of Italy and Portugal to the policy problem during the COVID-19 pandemic. As two of the Southern EU Member States with different views on immigration policies, Italy and Portugal represent an interesting case study to investigate. The article benefits from an interdisciplinary approach, addreKeywords: migration;Italy;Portugal;COVID-19;integration;law
CollectText Link
Journal
Research Article
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest analiza sektorowej polityki ochrony zdrowia w świetle zabezpieczenia interesu obywateli poprzez przybliżenie perspektywy zorganizowanych interesów organizacji pacjentów. Tekst jest próbą uzupełnienia dyskusji nt. roli tej szczególnej grupy interesariuszy w procesie podejmowania decyzji w sektorze ochrony zdrowia. Odwołując się do przykładów empirycznych, założono, że cały polski system ochrony zdrowia nie służy dobrze interesom pacjentów z powodu niedoborów organiKeywords: ochrona zdrowia;zorganizowane interesy;organizacje pacjentów;dostęp do opieki zdrowotnej;partycypacja
CollectText Link
To Top